Сегодня:

Актуально

 

2019. gada 18. maijā, Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 21 A, notiks
Latvijas Pensionāru federācijas kārtējais kongress.
Sākums pulksten 11.00.


Kongresa dienas kārtība:
• LPF Valdes ziņojums par darbību;
• LPF Revīzijas komisijas ziņojums;
• LPF Valdes vēlēšanas;
• LPF priekšsēdētāja un vietnieku vēlēšanas;
• LPF Revīzijas komisijas vēlēšanas.


Latvijas Pensionāru federācijas Valdes sēdes
LĒMUMS
2019. gada 8. aprīlī

LPF logo

1. Pieņemt zināšanai informāciju par PNB bankas sniegtajiem pakalpojumiem un priekšrocībām pensionāriem.
2. Nosūtīt informāciju LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas darba grupai ar LPF priekšlikumu prioritāri izskatīt jautājumus:
• Pensiju indeksācija ar vienādu summu eiro visām pensijām;
• Pārtraukt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli aplikt pensionāru ienākumus, kas zemāki par nabadzības riska robežu;
• Vienādu pensionāru sociālās palīdzības kritēriju noteikšana visās pašvaldībās;
• Palielināt darba stāžu pensionārēm par bērnu izaudzināšanu;
• Noteikt griestus piemaksas piešķiršanai par darbu līdz 1996. gadam pensionāriem, kas pensionējušies pēc 2011.gada.
3. Pilnveidot LPF 11. kongresa darba reglamentu atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. Apstiprināt atbildīgos no LPF valdes par priekšlikumu sagatavošanu kongresa darba orgāniem – sekretariātu Māra Nāruka, redakcijas komisiju Jānis Felsbergs, delegātu reģistrāciju Mirdza Ķīle, revīzijas komisiju Anna Kudeiko.
4. Nosūtīt vēstuli visām dalīborganizācijām ar lūgumu nodrošināt avīzes “Latvijas Pensionārs” izplatīšanu un informācijas par LPF kongresa delegātiem nosūtīšanu federācijai.
5. Pieņemt zināšanai informāciju par tikšanos ar Tiesībsargu un Saeimas ZZS un Attīstībai/Par frakcijām.


Latvijas Pensionāru federācijas Valdes sēdes
LĒMUMS
2019. gada 11. martā

LPF logo

1. Apstiprināt LPF kārtējā kongresa sagatavošanas plānu. LPF priekšsēdētājam A. Siliņam sagatavot priekšlikumus kongresa reglamentam un scenārijam izskatīšanai kārtējā LPF valdes sēdē.
2. Nosūtīt vēstuli Labklājības ministrijai ar priekšlikumiem izskatīšanai Senioru lietu padomē, t.sk. par pensiju indeksācijas kārtības izmaiņām, piemaksu palielināšanu par darbu līdz 1996.gadam, pensionāra neapliekamā minimuma palielināšanu un palīdzību vientuļajiem pensionāriem ar zemiem ienākumiem.
3. Aicināt LPF dalīborganizācijas patstāvīgi risināt jautājumu par ikmēneša avīzes “Latvijas Pensionārs” saņemšanu LPF birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 nepieciešamajā daudzumā, lai informācija būtu pieejama visiem novada, pagasta, pilsētas pensionāriem.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par tikšanos ar Labklājības ministrijas Parlamentāro sekretāru.


Latvijas Pensionāru federācijas Domes sēdes
LĒMUMS
2019. gada 25. februārī

LPF logo

1. Pieņemt LPF Domes rezolūciju. (Pielikumā)
2. Apstiprināt lēmumu par LPF kārtējā kongresa sasaukšanu š.g. 18. maijā. (Pielikumā).
3. Pieņemt zināšanai informāciju par pensionāriem nozīmīgu jautājumu risināšanu.

Latvijas Pensionāru federācijas
LĒMUMS
par kārtējā kongresa sasaukšanu

1. Sasaukt LPF kārtējo kongresu 2019. gada 18. maijā.
2. Apstiprināt delegātu skaitu no katras dalīborganizācijas - 2 cilvēkus.
3. LPF Kongresu sasaukt Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 21 A, sākums plkst.11.00.
4. LPF reģionu un Rīgas pensionāru apvienībām līdz kongresam izvirzīt 2 kandidātus reģionu pārstāvībai LPF valdē.
5. Apstiprināt kongresa dienas kārtību:
• LPF Valdes ziņojums par darbību;
• LPF Revīzijas komisijas ziņojums;
• LPF Valdes vēlēšanas;
• LPF priekšsēdētāja un vietnieku vēlēšanas;
• LPF Revīzijas komisijas vēlēšanas.


Latvijas Pensionāru federācijas Domes sēdes
REZOLŪCIJA
2019. gada 25. februārī

LPF logo

LPF Dome, iepazinusies ar valdības Deklarācijas 8. punktā un LM sagatavotajā valdības Rīcības plāna 111.1. punktā paredzētajiem pasākumiem pensionāru nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, ir pārliecināta, ka šie pasākumi būtiski nepalielinās pensionāru ienākumus un nenovērsīs arvien lielāka skaita pensionāru ienākumu nonākšanu zem nabadzības riska robežas, jo vidējās algas pieauguma temps valstī vairākkārt pārsniegs vidējās pensijas pieauguma tempu, kā tas ir noticis pēdējos gados. 2018. gadā zem nabadzības riska robežas bija ap 84%. pensionāru ienākumu pret 74% 2017. gadā.
Deklarācijā paredzētā pensiju indeksācija pēc pašreiz spēkā esošās likumdošanas palielinās ienākumu nevienlīdzības pieaugumu pašu pensionāru vidū un nesamazinās pensionāru nabadzības pieaugumu, par ko liecina 2018.gada 1. oktobra tā sauktā “neparedzēti lielā pensiju indeksācija”, pēc kuras pensionāru skaits ar ienākumiem zem nabadzības riska robežas pieauga par 10% pret 2017.gadu.
No 2018. gada 1. janvāra pensionāra ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums bija noteikts par 20 eiro lielāks un sasniedza 250 eiro mēnesī, bet 2018.gada nabadzības riska robeža noteikta 405 eiro mēnesī, kā rezultātā ar nodokli 2018.gadā tika aplikti daudz trūcīgāki pensionāri kā 2017.gadā.. Līdzīga situācija veidojas 2019. gadā, rezultātā tas palielinās pensionāru skaitu, kas saņem ienākumus zemākus par iztikai nepieciešamo.
Ņemot vērā, ka valdības Deklarācijā nav minēts neviens jauns mehānisms, kas mazinātu pensionāru ienākumu nevienlīdzības pieaugumu un lai novērstu tendenci, ka valstī pieaug maznodrošinātu iedzīvotāju skaits un pieņemtu lēmumus, kas patiesi vērsti uz ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, LPF ierosina nekavējoties pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas izveidot apakškomisiju pensionāru problēmu risināšanai, pieaicinot tās darbā kompetentus valdības, sociālo zinātņu un pensiju organizāciju pārstāvjus.
LPF aicina 13.Saeimu uzņemties atbildību par situācijas uzlabošanu, panākot zem nabadzības riska esošo pensionāru ienākumu pieaugumu virs nabadzības riska robežas.

Rezolūcija pieņemta 2019. gada 25. februārī LPF Domes sēdē balsojot vienbalsīgi 92 pensionāru organizāciju pārstāvjiem.


Izmaiņas sociālajā jomā 2019. gadā

No 2019. gada 1. janvāra:
• Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2019. gadā būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2019. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 6 mēnešu vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums).
• Gadījumos, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra:
- pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķirs pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar šo likumu piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim). Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.
- pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta apmērā iekļaus arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam.
• Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir 62800 eiro gadā.
• Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošinās mācības potenciālajiem adoptētājiem, kā arī psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm. Līdz šim ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošina atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu un citus pakalpojumus tikai audžuģimenēm un specializētājām audžuģimenēm, kā arī mācības potenciālajām audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm.

No 2019. gada 1. oktobra:
• vecuma pensijām, kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu lielu apdrošināšanas stāžu, pensiju indeksācijā piemēros faktisko patēriņa cenu indeksu un 80 procentus (70 procentu vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem;
• piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (šobrīd 1.50 eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 1996. gadam un viens eiro – pensijām, kas piešķirtas no 1997.gada), oktobrī pārskatīs, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

N.B. Šīs ir izmaiņas sociālajā jomā, par kurām var informēt, kamēr vēl nav pieņemts budžets 2019. gadam.

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists


Latvijas pensionāru sapulces
REZOLŪCIJA
2018. gada 25. novembrī

LPF logo

Latvijas pensionāru sapulce konstatē, ka neskatoties uz to, ka pēdējos gados pozitīvi risināti daudzi pensionāriem nozīmīgi jautājumi, t.sk. krīzes gados piešķirto pensiju pārrēķins, pensiju indeksācijas pilnveidošana, piemaksas pie pensijām palielināšana, pabalstu sistēmas pilnveidošana, veselības aprūpes jautājumu risināšana u.c., turpina pieaugt nabadzības risks vecākās paaudzes iedzīvotāju un invalīdu vidū, jo papildus ienākumi nespēj segt cenu pieaugumu precēm un pakalpojumiem.
Uzskatām, ka nabadzības mazināšanai turpat ceturtajai daļai Latvijas vēlētāju ir jākļūst par Saeimas un valdības galveno prioritāti.
1. Pieprasām LR Saeimas frakcijām neatliekami risināt jautājumus, kas ietverti pensionāru organizāciju priekšlikumos, to izskatīšanai izveidot pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Pensionāru jautājumu apakškomisiju, uzdodot tai priekšlikumu izvērtēšanai pieaicināt ministriju un sociālo zinātņu speciālistus.
2. Aicināt LR Saeimā ievēlētos politiķus nekavēties ar valdības veidošanu un 2019. gada budžeta pieņemšanu, nodrošināt iepriekšējās Saeimas pieņemto likumu grozījumu izpildi paredzētajos termiņos.
3. Lūgt LR Saeimas deputātus atbalstīt finansējuma piešķiršanu Latvijas pensionāru federācijai darbības nodrošināšanai un starptautiska Nordic plus Adult projekta līdzfinasējumam.
Latvijas pensionāru sapulces dalībnieki gaida politiķu priekšvēlēšanu solījumu pildīšanu un atgādina, ka lielas tautas daļas labklājība ir valsts nacionālās drošiības garants.

Rezolūcija pieņemta Latvijas pensionāru sapulcē, piedaloties Latvijas pensionāru federācijas dalīborganizāciju 1154 pārstāvjiem 2018. gada 25. novembrī.


Latvijas pensionāru sapulcē
2018. gada 25. novembrī
dalībnieku izteiktie priekšlikumi

LPF logo

1. Valstī jāiedibina juridiska atbildība par vēlētāju balsu iegūšanu ar melīgiem, neizpildāmiem solījumiem.
2. Steidzami jārisina OIK atcelšanas jautājums, jo cenas elektroenerģijai 2019. gadā pieaug par 10 – 15 %.
3. Saeimā ievēlētajiem deputātiem regulāri jātiekas ar vēlētājiem un jāsniedz atskaites par priekšvēlēšanu solījumu izpildi.
4. Nekavējoši jārisina jautājums ar zāļu cenām, lai pensionāri varētu atļauties iegādāties nepieciešamos medikamentus.
5. Jāpanāk efektīva papildus finansējuma izlietošana veselības nozarei.
6. Pensiju indeksācijas summas nedrīkst aplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo tās ir zaudējumu kompensācija sakarā ar pensijas pirktspējas samazināšanos.
7. Jāpiešķir valsts dotācija transporta pakalpojumu nodrošināšanai valsts galvaspilsētā Rīgā uz vienādiem noteikumiem visiem valstspensionāriem.
8. Novados jādarbojas neatkarīgām (valsts budžeta finansētām) revīzijas komisijām.
Sapulces dalībnieki masveidā izteikušies par necieņu pret vecāko paaudzi un vēlētājiem, kas izpaužas partiju pārstāvjiem nepiedaloties sapulcē.


Par valsts budžeta līdzekļu izmantojumu
Latvijas Pensionāru federācijas vajadzībām

LPF logo

Valsts saņemto finansējumu Latvijas Pensionāru federācija
šī gada 3. ceturksnī ir izmantojusi:
- biedrības darbības nodrošināšanai - 2900 eiro, t.sk. telpu nomas segšanai Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, ceļa izdevumu apmaksai Valdes un Domes locekļiem, organizatorisko izdevumu segšanai;
- avīzes “Latvijas Pensionārs” izplatīšanas izdevumu segšanai – 210 eiro;
- reģionālo pasākumu organizēšanai – 800 eiro.


Latvijas Pensionāru federācijas Valdes
ATKLĀTĀ VĒSTULE
Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei

LPF logo

Latvijas pensionāru federācija (LPF) 2018.gada 18. augustā organizēja pirmos Latvijas senioru ansambļu sadziedāšanās svētkus “Latvijas seniori – valsts simtgadei”, kuros piedalījās 42 ansambļi no Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales ar vairāk par 500 dalībniekiem. Svētki norisinājās K. Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” Dobeles novadā. Daudzi seniori un to organizācijas pauž neizpratni un sašutumu par to, ka valsts masu mēdiji nesniedza nekādu informāciju par vecākajai paaudzei nozīmīgo pasākumu, neraugoties uz to, ka LPF nosūtīja informāciju par šo pasākumu BNS, LETA, valsts televīzijai un radio.
Seniori uzskata, ka valsts masu mēdiji velta senioru dzīves atspoguļojumam nepiedodami maz uzmanības, aizmirstot, ka pensionāriem svarīgi nav tikai pensiju un pabalstu jautājumi. Seniori ņem aktīvu dalību dažādu sabiedrisko organizāciju aktivitātēs, tajā skaitā dziesmu svētku sagatavošanā, latvisko tradīciju izkopšanā, jaunatnes izglītošanā. Praktiski nekāda informācija valsts iedzīvotājiem netiek sniegta par senioru dalību starptautiskās sacensībās, kurās Latvijas pārstāvji izcīna pasaules un Eiropas čempionātu medaļas (basketbols, volejbols u.c.), senioru skatījumā nepiedodami maz ir tematisku raidījumu radio un televīzijā par vecāko paaudzi interesējošām tēmām. Par situāciju ar pensionārus interesējošu jautājumu nepietiekamu atspoguļošanu valsts masu mēdijos Latvijas pensionāru federācija pauda nostāju 2015.gadā, pieņemot attiecīgu rezolūciju.
Latvijas pensionāru federācijas Valde, ceturtās daļas valsts iedzīvotāju vārdā, lūdz turpmāk pievērst lielāku uzmanību jautājumiem, kas svarīgi pusmiljonu lielajai valsts pensionāru saimei.

Vēstules teksts pieņemts LPF Valdes sēdē 2018. gada 10. septembrī


Labklājības ministrs J.Reirs:
Šī ir iespēja palīdzēt vismazāk aizsargātajai sabiedrības daļai

No 1. jūlija tiks paaugstināts piemaksas pie pensijas apmērs par vienu darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1996. gada 31. decembrim. Tas skars tos seniorus, kas līdz šim datumam sasniedza vecuma pensijai nepieciešamo vecumu un viņiem tāpēc tika piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija...
- > Lasīt tālāk LM sagatavoto informāciju


Kas un kā mainīsies pensionāru dzīvē no 1. jūlija?

No 1. jūlija tiks paaugstināts piemaksas pie pensijas apmērs par vienu darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Tas skars tos seniorus, kas līdz šim datumam sasniedza vecuma pensijai nepieciešamo vecumu un viņiem tāpēc tika piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija. Pašlaik viņiem par vienu nostrādāto darba gadu maksā vienu eiro. Bet no 1. jūlija viņi šī viena eiro vietā saņems 1,5 eiro par katru nostrādāto gadu. Piemēram, ja cilvēks devās pensijā līdz 1995. gada 31. decembrim un bija nostrādājis 40 darba gadus, tad tagad viņš saņem vienu eiro par katru šo gadu, tātad viņa rīcībā nonāk 40 eiro. No 1. jūlija viņš saņems 60 eiro...
- > Lasīt tālāk LM sagatavoto informāciju


Par finansējumu Latvijas Pensionāru federācijai

Saeima

No Valsts budžeta Latvijas Pensionāru federācijai 2017. gadā tika piešķirts finansējums 15 000 eiro apmērā darbības nodrošināšanai. LPF no šiem līdzekļiem izlietojusi 14983.01 EUR:
- saimnieciskās darbības nodrošināšanai - 9982.86 EUR,
- avīzes "Latvijas Pensionārs" sagatavošanas un nosūtīšanas izdevumi - 1563.48 EUR,
- reģionālo (pensionāru biedrību) pasākumu (Valdes un Domes sēdes) organizēšana - 3436.67 EUR.
Arī 2018. gadā Latvijas Pensionāru federācijai no Valsts budžeta ir piešķirts finansējums 15 000 eiro apmērā darbības nodrošināšanai.


LATVIJAS PENSIONĀRU FEDERĀCIJAI - 25 GADI

Aizskanējušas Latvijas Pensionāru federācijas
25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

Kā Līgo naktī pāri kalniem aizskanēja līgo dziesmas, tā skaisti, skanīgi, cienīgi, jautri un brīnišķīgi aizskanēja sarīkotais LPF 25 gadu atceres pasākums.
Lūgtie viesi no valdības, Saeimas un sadarbības organizācijām izvietojās pie galdiņiem priekšpusē, bet svinīgas sanāksmes vadītāji LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš ar vietniecēm Dzintru Žildi un Sarmīti Kreceri pretī pārējiem pie galdiņiem...
- > Lasīt tālāk Annas Kudeiko rakstu


Apstiprinātas projekta “Vecums nav šķērslis”
mācību programmas

2017.gada 7. un 8.decembrī Viļņā notika projekta partneru - Latvijas Pensionāru federācijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācijas un Lietuvas Pensionāru savienības "Bočiai" - pārstāvju tikšanās. 7. decembrī darba grupas izdiskutēja un precizēja piedāvātos programmu projektus. 8. decembrī kopīgā sanāksmē pēc darba grupu vadītāju Anitas Jākobsones (Kā izvairīties un pārvarēt vientulību), Jeļenas Koļesņikovas (Kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes), Signes Tomsones (Kā saglabāt fizisko veselību), Dagnijas Staķes (Kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus) un projekta vadītāja Mārtiņa Valtera ziņojumiem vienprātīgi programmas apstiprināja. Izstrādājot mācību metodikas un mācību materiālus tās vēl tiks precizētas.
Sanāksmes dalībniekiem ļoti patika RISEBA studentes Evelīnas Gurejevas izstrādātais projekta logo. Projektam ir izveidotas savas mājas lapas www.vecumsnavskerslis.lv, www.amziusnerakliutis.lt un www.vanuseioletakistuseks.ee, kuras uztur Rīgas Stradiņa universitāte. Apstiprinātās mācību programmas būs pieejamas sadaļā "Mācību materiāli".
Pašlaik ir apkopotas ziņas par Latvijā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un ir uzsākts darbs pie datu bibliotēkas izveides, kas projekta mājas lapā ļaus noskaidrot, kāda palīdzības un pakalpojumi katrai sociālajai grupai ir pieejami konkrētajā pašvaldībā.
Mācību metodikas un materiāli tiks apstiprināti projekta partneru sanāksmē Tallinā 2018.gada jūnija beigās. Līdz tam laikam arī plānots izveidot publiski pieejamu datu bibliotēku par sociālo palīdzību un pakalpojumiem.
Kontaktinformācija:
- LPF - Andris Siliņš - lpf1@inbox.lv
- RSU – Dagnija Staķe - dagnija.stake@rsu.lv
- Projekta vadītājs – Mārtiņš Valters - martinsw@latnet.lv


LATVIJAS PENSIONĀRU FEDERĀCIJAI - 25 GADI

Anna Kudeiko "Kur tas laiks…"

LPF vēsture

Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) priekšsēdētāja vietnieks, Domes sēžu vadītājs Alfons Normunds Āliņš kopā ar mani 2001. gadā organizējām Ogres Tautas namā pensionāru un invalīdu sarīkojumu. Uz sarīkojumu bija ielūgti viesi no LPF - priekšsēdētājs profesors Jānis Porietis un LPF Valdes priekšsēdētāja Aija Kušķe...
- > Lasīt tālāk Annas Kudeiko rakstu


Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Pensionāru federācija uzsāk projektu senioru dzīves kvalitātes veicināšanai

Jānis Gardovskis un Andris Siliņš

25. oktobrī Rīgas Stradiņa universitāte parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas Pensionāru federāciju, kura ietvaros tiks īstenots projekts “Vecums nav šķērslis”.
Tā mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā ievērot aktīvu dzīvesveidu šajā dzīves posmā.
Projekta “Vecums nav šķērslis” ietvaros tiks sagatavoti pasniedzēji un nodrošinātas tālākizglītības iespējas pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, kā saglabāt fizisko un psiholoģisko veselību, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā izvairīties un pārvarēt vientulību. Tā īstenošanā piedalās Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība “Bočiai”.
“Palielinoties dzīvildzei, jautājums par to, kā nodrošināt gados vecākiem cilvēkiem iespēju būt aktīviem arī pēc aiziešanas pensijā ir svarīgs arī Latvijas sabiedrībai. Mūžizglītība, jeb iespēja mācīties visas dzīves laikā, ir viens no instrumentiem kā to panākt. Ceru, ka šī projekta rezultātā, iesaistoties arī Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēku un studentu iesaistei, tiks radīti risinājumi, kas uzlabos senioru dzīves kvalitāti un palīdzēs viņiem arī pensijas vecumā pilnvērtīgi darboties atbilstoši savām interesēm un spējām,” teica RSU rektors prof. Jānis Gardovskis.
“Pēc aptuvenām aplēsēm, tikai katrs piektais seniors Latvijā ir aktīvs, un viens no iemesliem šādai situācijai ir nepietiekamas zināšanas par savām tiesībām un iespējām. Ar projekta “Vecums nav šķērslis” palīdzību mēs vēlamies palielināt šo īpatsvaru, iedrošinot pensijas vecuma cilvēkus arī šajā dzīves posmā nevis palikt mājās, bet iesaistīties un atrast veidus kā justies līdzvērtīgam un noderīgam sabiedrībai”, pasākumā uzsvēra Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš.
Kā informēja projekta vadītājs Mārtiņš Valters, līdz šā gada beigām ir plānots pabeigt mācību programmu apstiprināšanu, 2018. gada notiks projekta mācību materiālu izstrāde un lektoru apmācības, savukārt 2019. gads tiks veltīts darbam ar mērķauditoriju – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā norisināsies virkne aktivitāšu, kuru laikā seniori iegūs plaša spektra informāciju par savām iespējām, aizejot pensijā.
Projektu finansē “NordPlusAdult”.


Ходят слухи -- пенсии повысят

На вопросы Ольги Контус ответила Дайна Грабе, специалист по пенсионным вопросам минблага

Соседке Арии 80 лет.
- Объясни мне про увеличение пенсии, -- просит она. -- По моим подсчетам, мне в следующем году станут платить на 60 евро больше.
- Как так? – спрашиваю я.
- Ну, по телевизору же сказали: кто вышел на пенсию до 1996 года, тому за каждый год стажа будет доплата 1,50 евро. Я на пенсию ушла в 1993 году со стажем 38 лет. Потом еще 12 лет работала, налоги платила. Общий стаж у меня 50 лет, но до 1996 года я отработала 40 лет. Вот и выходит за сорок лет 60 евро прибавки – по полтора евро за каждый год.
- Ария, все не так,...

- > Читать дальше интервью Ольги Контус с Дайной Грабе


Saeima nosaka indeksācijas pieaugumu pensionāriem ar lielu darba stāžu

Saeima

Saeima ceturtdien, 22.jūnijā, divos lasījumos kā steidzamas pieņēma Sociālo un darba lietu komisijas sagatavotās izmaiņas pensiju likumā, nākamgad paredzot pensiju pieaugumu vairākām pensionāru grupām. Saskaņā ar likuma grozījumiem plānots indeksācijas pieaugums pensionāriem ar lielu darba stāžu, kā arī lielākas piemaksas senioriem, kuri pensionējušies līdz sociālās apdrošināšanas sistēmas ieviešanai 1996.gadā.
“Ar likuma izmaiņām palīdzēsim gados vecākajiem pensionāriem, kuri strādājuši ilgus darba gadus un lielāko daļu stāža nopelnījuši vēl tajos laikos, kad katra individuālais ieguldījums savas nākotnes pensijas apmērā netika novērtēts. Šīs likuma izmaiņas sagatavotas komisijas izveidotajā darba grupā ciešā sadarbībā ar atbildīgo ministriju un senioru intereses pārstāvošajām organizācijām,” uzsver Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.
Lai uzlabotu situāciju pensionāriem ar lielu darba stāžu, vairākām pensionāru grupām ar nākamo gadu paredzēts piemērot lielāku iemaksu algas pieauguma koeficientu. Likuma grozījumi paredz personām ar 40 gadu apdrošināšanas stāžu un vairāk pašreizējo 50 procentu vietā piemērot 70 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu pieauguma valstī. Savukārt līdz 60 procentiem to paredzēts palielināt personām ar darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem. Neatkarīgi no uzkrātā stāža 60 procenti no iemaksu algu pieauguma tiks ņemti par pamatu, indeksējot pensijas arī senioriem, kuri strādājuši kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos.
2017.gadā pensijas tiek pārskatītas, ņemot vērā inflācijas pieaugumu, kā arī 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma.
Likumprojekts paredz arīdzan palielināt piemaksu pie pensijas personām, kuras pensionējušās līdz 1995.gada 31.decembrim. Piemaksu šai senioru grupai plānots palielināt no 1 līdz 1,5 eiro par katru darba stāža gadu. Tādējādi par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, piemaksa palielināsies par 0,5 eiro. Šī likuma norma stāsies spēkā nākamā gada 1.jūlijā.
Izmaiņas pensiju indeksācijas kārtībā no sociālās apdrošināšanas budžeta 2018.gadā papildus prasīs 3,2 miljonus eiro, savukārt piemaksu palielināšanai valsts pamatbudžetā 2018.gadā papildus nepieciešami 13,9 miljonu eiro. Saeima devusi konkrētu uzdevumu Ministru kabinetam likuma izpildes nodrošināšanai.
Kā norāda A.Barča, likuma izmaiņas virzītas izskatīšanai Saeimā steidzamības kārtā, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai būtu tiesisks pamats veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, kas prasa vidēji pusi gada.


Спасение стариков - дело рук самих стариков

"MK-Latvija" žurnālistes Olgas Kontuss intervija ar
LPF Pensiju komisijas vadītāju Jāni Felsbergu
krievu valodā

В 2006 году необлагаемый минимум пенсии был 165 латов (то есть 235 евро). Большинство пенсионеров именно такую пенсию и получали, и их налоги не касались. За время, прошедшее с 2006 по 2016 год, инфляция составила 50%. То есть, пенсии в 235 евро в 2006 году соответствовала пенсия в 346 евро в 2016 году. Но тогда налог с нее не брали, а сейчас берут со 111 евро (с суммы выше 235 евро). Пенсионеры становятся все беднее. В 2017 году с учетом ожидаемой инфляции в 2% эта пенсия уже должна быть 253 евро. То есть, если не брать налог с этой суммы, то, по сути необлагаемый минимум останется неизменным с 2006 года. А правительство предлагает в 2018 году, как особую благодать, повысить необлагаемый минимум до 250 евро. Нас, пенсионеров, обкрадывают!
- > Lasīt visu Olgas Kontuss interviju ar LPF Pensiju komisijas priekšsēdētāju J.Felsbergu (krievu valodā)


Интервью «МК-Латвии»
с членом правления Латвийской федерации пенсионеров Янисом Фелсбергсом

Старинная латышская поговорка гласит: старый человек видит хоть и хуже, но больше. Есть и у нас сеньоры, которые разбираются в пенсионной политике не хуже министров, а порой и лучше. Член правления Латвийской федерации пенсионеров Янис Фелсбергс готов рассказывать о том, что неправильно сделало и продолжает делать государство. ..."
- > Читать интервью «МК-Латвии» с членом правления Латвийской федерации пенсионеров Янисом Фелсбергсом


Labklājības ministra J.Reira atbildes vēstule
uz LPF priekšlikumiem pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanai

Jānis Reirs

Sekmējot pensiju sistēmas ilgtspēju, 2010. gada 20. decembrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par valsts pensijām”, kas noteica, ka piemaksu piešķir līdz 2011. gada 31. decembrim. Šobrīd piemaksas apmērs par katru gadu līdz 1995. gada 31. decembrim ir 1 EUR. Atzīmējam, ka ar 2014. gada 1. janvāri piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Vēršam uzmanību, ja personām, kurām jau piešķirta piemaksa, to palielinātu līdz 1,5 EUR par vienu stāža gadu, tad 2017. gadā būtu papildus nepieciešami 70 līdz 80 milj. EUR. Savukārt, ja piemaksas apmēru par vienu stāža gadu palielinātu līdz 2 EUR, tad iepriekš minētā papildus nepieciešamā summa jau dubultotos...
- > Lasīt tālāk labklājības ministra J.Reira atbildi


Вышел первый информационный бюллетень
Федерации Пенсионеров Латвии на русском языке

LPF informatīvais biļetens

Вышел первый информационный бюллетень Федерации Пенсионеров Латвии на русском языке. О возможностях приобретения бюллетеня интересоваться в Федерации по телефону: 67 27 67 89 или по е-майлу: lpf1@inbox.lv