Šodien:

Aktualitātes

Latvijas Pensionāru federācijas
Valdes sēdes lēmums
2019. gada 14. janvārī

LPF logo

1. Pieņemt zināšanai informāciju par medikamentu iegādi “Mēness aptiekā” ar pēcapmaksu PNB bankā. Informāciju ievietot LPF mājaslapā.
2. Turpināt avīzes “Latvijas Pensionārs” izdošanu izmantojot LPF finanšu resursus un piesaistot finanses ar projektu palīdzību.
3. Apstiprināt LPF pasākumu plānu darbībai līdz kārtējam LPF kongresam 18. maijā.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par iespēju iepazīties ar siltuma zudumu mērījumiem Ādažos, Tukumā un Rīgā. Informāciju ievietot LPF mājaslapā.
5. Aicināt seniorus ņemt dalību parakstu vākšanas akcijā par tautas nobalsošanu, kuru organizē Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā.
6. LPF Valdei sagatavot materiālus lēmumam par kārtējo LPF kongresu apstiprināšanai Domes sēdē 25. februārī.
7. LPF Valdei uzsākt darbu Latvijas senioru ansambļu sadziedāšanās svētku organizēšanai 2019. gada vasarā un Latvijas pensionāru sapulcei Rīgā septembrī.


Latvijas Pensionāru federācijas
pasākumu plāns 2019. gadam
līdz kārtējam LPF kongresam

LPF logo

1. LPF Valdes sēdes – 14. janvāris, 11. februāris, 11. marts, 8. aprīlis, 13. maijs.
2. LPF Domes sēde – 25. februāris.
3. LPF kongress – 18. maijs.
4. Sadarbības vienošanos slēgšana ar LR 13. Saeimas frakcijām – janvāris, februāris.
5. Tikšanās ar LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju un Labklājības ministru – 25. februāra Domes sēde.
6. Tikšanās ar LR veselības ministru – marts.
7. Tikšanās ar NEPL padomes vadību par senioru jautājumu atspoguļošanu valsts masu mēdijos – februāris.
8. Tikšanās ar LR Saeimas frakciju deputātiem - februāris, marts.
9. Tikšanās ar Ministru prezidentu pēc valdības apstiprināšanas.
10. Tikšanās ar LR Tiesībsargu par nabadzības palielināšanos pensionāru vidū.
11. Lieldienu senioru rokdarbu tirdziņš 18. – 21. aprīlis.


Izmaiņas sociālajā jomā 2019. gadā

No 2019. gada 1. janvāra:
• Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2019. gadā būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2019. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 6 mēnešu vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums).
• Gadījumos, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra:
- pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķirs pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar šo likumu piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim). Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.
- pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta apmērā iekļaus arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam.
• Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir 62800 eiro gadā.
• Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošinās mācības potenciālajiem adoptētājiem, kā arī psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm. Līdz šim ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošina atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu un citus pakalpojumus tikai audžuģimenēm un specializētājām audžuģimenēm, kā arī mācības potenciālajām audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm.

No 2019. gada 1. oktobra:
• vecuma pensijām, kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu lielu apdrošināšanas stāžu, pensiju indeksācijā piemēros faktisko patēriņa cenu indeksu un 80 procentus (70 procentu vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem;
• piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (šobrīd 1.50 eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 1996. gadam un viens eiro – pensijām, kas piešķirtas no 1997.gada), oktobrī pārskatīs, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

N.B. Šīs ir izmaiņas sociālajā jomā, par kurām var informēt, kamēr vēl nav pieņemts budžets 2019. gadam.

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists


Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) informācija

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Lai novērtētu ēkas tehnisko stāvokli, nepietiek tikai ar ēkas vizuālo apskati, jāveic arī termogrāfiskie apsekojumi. Termogrāfija ir virsmas temperatūras vizualizācija. Termogrāfiskās pārbaudes ļauj atklāt būtiskus siltuma un mitruma izolācijas defektus jau ekspluatācijā esošu ēku konstrukcijās, kā arī noteikt nepilnības būvniecības darbu izpildē ēkas celtniecības procesa laikā un laikus tās novērst.
ESEB piedāvā:
1) Pastaigu ar termogrāfu, kas notiks 23. janvārī, Ādažos plkst. 18.00, pie daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Pirmā ielā 32;
2) Pastaigu ar termokameru Tukumā, kas notiks 5. februārī plkst. 18.00 (diena tiks precizēta);
3) Apsvērt iespēju un gatavoties pieredzes apmaiņas ekskursijai, lai iepazītos ar visaptveroši atjaunoto ēku Rīgā, Mastu ielā 8/1(orientējoši sākot ar marta mēnesi).

Jaunajā gadā vēlot veiksmīgu sadarbību un visu labāko,
ESEB

Marija Žarska
marija.zarska@ekubirojs.lv


Ziemassvētku tirdziņš Rīgas centrālajā stacijā

Latvijas Pensionāru federācijas valde, priekšsēdētājs Andris Siliņš, no 2018. gada 18. decembra līdz 22. decembrim deva iespēju Latvijas reģionu pensionāriem piedalīties kārtējā Ziemassvētku rokdarbu tirdziņā. No visiem Latvijas novadiem pieteicās rokdarbnieki ar saviem zelta roku un izdomas bagātajiem rokdarbiem, lai realizētu savus rokdarbus un papildinātu trūcīgos naudas maciņus...
- > Lasīt tālāk Annas Kudeiko rakstu


Latvijas Pensionāru federācijas Valdes pateicība

LPF logo

Latvijas Pensionāru federācijas Valde pateicas visām federācijas dalīborganizācijām un sadarbības partneriem par sveicieniem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
Esam pārliecināti, ka kopā spēsim veikt savu galveno uzdevumu - pensionāru dzīves līmeņa paaugstināšanu, izskaužot nabadzību vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū.


Vislatvijas senioru sapulce
Nacionālajā sporta manēžā Rīgā
2018. gada 25. novembrī

Vislatvijas senioru sapulce

Uz Vislatvijas senioru sapulci 2018. gada 25. novembrī tika aicināti visu LR 13. Saeimā ievēlēto frakciju pārstāvji, lai sniegtu atbildes uz LPF valdes sēdē izlemtiem jautājumiem - prasībām par vecākās paaudzes dzīves līmeņa paaugstināšanu. Jautājumi Saeimā tika iesniegti iepriekš, lai senioru kopsapulcē konstruktīvi apspriestu ar frakciju pārstāvjiem, vai, veidojot Valsts budžetu, frakcijas atbalstīs senioru prasības...
- > Lasīt tālāk rakstu


J.Felsbergs, LPF Pensiju komisijas vadītājs:
Vai pirmsvēlēšanu solījumi pensionāriem piepildīsies?

Jānis Felsbergs

Pēc 13. Saeimas vēlēšanu rezultātu publicēšanas pensionāriem radās cerība, ka beidzot arī pensionāriem notiks labklājības līmeņa būtisks pieaugums, ka lielais vairākums pensionāru, kuru pensijas kopā ar piemaksām ir zem nabadzības riska sliekšņa, beidzot saņems taisnīgu sava darba mūža novērtējumu. Bet jaunās valdības izveidošanas pirmie soļi parādīja, ka partijām, kas solīja mazināt pensionāru vairākuma nabadzību, nav Saeimas vairākuma atbalsta...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga rakstu


Latvijas pensionāru sapulces
REZOLŪCIJA
2018. gada 25. novembrī

LPF logo

Latvijas pensionāru sapulce konstatē, ka neskatoties uz to, ka pēdējos gados pozitīvi risināti daudzi pensionāriem nozīmīgi jautājumi, t.sk. krīzes gados piešķirto pensiju pārrēķins, pensiju indeksācijas pilnveidošana, piemaksas pie pensijām palielināšana, pabalstu sistēmas pilnveidošana, veselības aprūpes jautājumu risināšana u.c., turpina pieaugt nabadzības risks vecākās paaudzes iedzīvotāju un invalīdu vidū, jo papildus ienākumi nespēj segt cenu pieaugumu precēm un pakalpojumiem.
Uzskatām, ka nabadzības mazināšanai turpat ceturtajai daļai Latvijas vēlētāju ir jākļūst par Saeimas un valdības galveno prioritāti.
1. Pieprasām LR Saeimas frakcijām neatliekami risināt jautājumus, kas ietverti pensionāru organizāciju priekšlikumos, to izskatīšanai izveidot pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Pensionāru jautājumu apakškomisiju, uzdodot tai priekšlikumu izvērtēšanai pieaicināt ministriju un sociālo zinātņu speciālistus.
2. Aicināt LR Saeimā ievēlētos politiķus nekavēties ar valdības veidošanu un 2019. gada budžeta pieņemšanu, nodrošināt iepriekšējās Saeimas pieņemto likumu grozījumu izpildi paredzētajos termiņos.
3. Lūgt LR Saeimas deputātus atbalstīt finansējuma piešķiršanu Latvijas pensionāru federācijai darbības nodrošināšanai un starptautiska Nordic plus Adult projekta līdzfinasējumam.
Latvijas pensionāru sapulces dalībnieki gaida politiķu priekšvēlēšanu solījumu pildīšanu un atgādina, ka lielas tautas daļas labklājība ir valsts nacionālās drošības garants.

Rezolūcija pieņemta Latvijas pensionāru sapulcē, piedaloties Latvijas pensionāru federācijas dalīborganizāciju 1154 pārstāvjiem 2018. gada 25. novembrī.


Latvijas pensionāru sapulcē
2018. gada 25. novembrī
dalībnieku izteiktie priekšlikumi

LPF logo

1. Valstī jāiedibina juridiska atbildība par vēlētāju balsu iegūšanu ar melīgiem, neizpildāmiem solījumiem.
2. Steidzami jārisina OIK atcelšanas jautājums, jo cenas elektroenerģijai 2019. gadā pieaug par 10 – 15 %.
3. Saeimā ievēlētajiem deputātiem regulāri jātiekas ar vēlētājiem un jāsniedz atskaites par priekšvēlēšanu solījumu izpildi.
4. Nekavējoši jārisina jautājums ar zāļu cenām, lai pensionāri varētu atļauties iegādāties nepieciešamos medikamentus.
5. Jāpanāk efektīva papildus finansējuma izlietošana veselības nozarei.
6. Pensiju indeksācijas summas nedrīkst aplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo tās ir zaudējumu kompensācija sakarā ar pensijas pirktspējas samazināšanos.
7. Jāpiešķir valsts dotācija transporta pakalpojumu nodrošināšanai valsts galvaspilsētā Rīgā uz vienādiem noteikumiem visiem valstspensionāriem.
8. Novados jādarbojas neatkarīgām (valsts budžeta finansētām) revīzijas komisijām.
Sapulces dalībnieki masveidā izteikušies par necieņu pret vecāko paaudzi un vēlētājiem, kas izpaužas partiju pārstāvjiem nepiedaloties sapulcē.


Dāvanu Latvijas valsts simtgadē
Saeimai pasniegusi Latvijas Pensionāru federācija
(22.11.2018.)

2018. gada 22. novembrī, Saeimai dāvinājumu Latvijas valsts simtgadē pasniegusi Latvijas Pensionāru federācija. Tā ir Latvijas karte, kas klāta ar adītiem cimdiņiem.

LPF pasniedz dāvanu Latvijas simtgadē

“Prieks simtgades gadā šeit redzēt mūsu ilggadējo sadarbības partneri Latvijas Pensionāru federāciju ar brīnišķīgu, pārsteidzošu dāvanu. Novērtēju, ar kādu rūpību un prasmi darināti skaistie cimdiņi un gribu teikt lielu paldies tiem, kas tos darinājuši. Jūs mūs sasildījāt, dāvājāt savu mīlestību un savu māku kopt un turpināt tautas tradīcijas. Mēs ar jums ļoti lepojamies,” svinīgajā pasākumā, uzrunājot klātesošos, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
I.Mūrniece Latvijas Pensionāru federācijai pateicās par sadarbību ar Saeimu un atzīmēja: “Jūsu balss parlamentā vienmēr bijusi pietiekami skaļa, un vienmēr cenšamies tajā ieklausīties.”
Par Saeimai pasniegto dāvinājumu pateicās arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride: “Ja jūs nebūtu, mēs noteikti nevarētu šeit stāvēt brīvā, neatkarīgā, demokrātiskā valstī, no kuras visām malām ir nākuši šie cimdiņi. Mēs labi apzināmies, ka mums jāvelta pūles un darbs, lai uzlabotu jūsu dzīves apstākļus, veselības aprūpi. Sakām jums milzīgu paldies, kas esat, audzināt mazbērnus, un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai jūs atbalstītu.”

LPF pasniedz dāvanu Latvijas simtgadē

Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš atzīmēja, ka Latvijas pensionāri ar šo dāvinājumu vēlas pateikt paldies Saeimai par tiem pensionāriem nozīmīgajiem jautājumiem, kas jau atrisināti, kā arī atgādināt par problēmām. Viņš Saeimai novēlēja strādāt tā, lai visi Latvijas iedzīvotāji varētu teikt, ka dzīvojam labklājības valstī.
Cimdu adījumus par godu Latvijas valsts dibināšanas simtgadei darinājuši pensionāru organizāciju seniori no visas Latvijas. Vismazākais cimdu pāris noadīts Rīgā, lielākais atceļojis no Latvijas mazākās pilsētas – Durbes.

Saeimas Preses dienests


Norvik Banka maina nosaukumu uz PNB Banka

No š.g. 9. novembra Norvik Bankas grupa maina nosaukumu uz PNB Banka. Banka turpinās nodrošināt visus līdzšinējos pakalpojumus, kā arī paplašinās savu pieejamību un piedāvās vēl ērtāku finanšu ikdienu ikvienam, neatkarīgi no vecuma, statusa vai turības. Bankas klientiem visi līdzšinējie līgumi un vienošanās, kas noslēgtas ar AS Norvik Banka, paliek spēkā, un arī ikdienas saskarsme ar banku turpināsies kā ierasts plašajā filiāļu tīklā visā Latvijā.

Ieiet PNB Banka mājas lapā ->


PNB Banka piedāvā īpašu risinājumu pabalstu saņemšanai maznodrošinātajiem

PNB Banka ir izstrādājusi īpašu produktu Latvijas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kas ļauj saņemt pašvaldību piešķirtos pabalstus un to saņemšanai nepieciešamos konta izrakstus par pazeminātu cenu vai pat bez maksas. Tas var būt būtisks ietaupījums vairāk nekā 30 tūkstošiem maznodrošināto ģimeņu visā Latvijā...

Lasīt tālāk ->


Par valsts budžeta līdzekļu izmantojumu
Latvijas Pensionāru federācijas vajadzībām

LPF logo

Valsts saņemto finansējumu Latvijas Pensionāru federācija
šī gada 3. ceturksnī ir izmantojusi:
- biedrības darbības nodrošināšanai - 2900 eiro, t.sk. telpu nomas segšanai Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, ceļa izdevumu apmaksai Valdes un Domes locekļiem, organizatorisko izdevumu segšanai;
- avīzes “Latvijas Pensionārs” izplatīšanas izdevumu segšanai – 210 eiro;
- reģionālo pasākumu organizēšanai – 800 eiro.


Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs veic pētījumu par atgriešanos
Latvijā dažādu personu kategorijām

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs sadarbībā ar Ārlietu ministriju veic pētījumu par atgriešanos Latvijā dažādu personu kategorijām, tai skaitā jauniešiem un pensionāriem, lai identificētu aktuālo situāciju un iespējamās problēmas dažādās jomās (sociālajā, veselības aprūpes, vides, mājokļa u.c.).
Tiek meklētas personas intervijām, kuru mērķis ir noskaidrot par atgriešanās uz Latviju praksi.
Pētījuma mērķa auditorija:
1. Cilvēki, kuri dzīvoja ārvalstīs vismaz gadu (izņemot apmaiņas studijas).
2. Atgriezās uz dzīvi Latvijā pēdējo piecu gadu laikā.
3. Ir pensionārs (63+).
Paredzamais intervijas ilgums ~40 min. Var notikt arī telefonintervijas.
Evija Zača, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs
e-pasts: Evija.Zaca@lu.lv


Par Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB)
sadarbību ar Latvijas Pensionāru biedrībām

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs ir atsācis tikšanās kampaņu ar Latvijas Pensionāru biedrībām, lai skaidrotu par ēku visaptverošu atjaunošanu nolūkā samazināt siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēku kvalitāti, noslēdzot Energoefekti-vitātes pakalpojuma līgumu (EPC).
2018.gada aprīlī projekta Accelerate SUNShINE ietvaros tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens Rīgā, Mastu ielā 8/1, maijā - ESEB pārstāvju tikšanās ar Jūrmalas Pensionāru biedrību un jūnijā - ar Tukuma pilsētas Pensionāru biedrību, kurās piedalījās biedrību biedri un pieaicinātie pensionāri.
Lai informācijas trūkums netraucētu iesaistīties ēku atjaunošanas projektos, ESEB aicina Latvijas Pensionāru biedrības aktīvi iesaistīties Energoefektivitātes pakalpojuma līguma apzināšanā, jo daudzdzīvokļu mājās privatizēto dzīvokļu īpašnieki vairumā ir pensionāri, kuru balsojums par pieņemtajiem lēmumiem bieži ir noteicošais.
Ar šo ESEB piedāvā organizēt kopīgu tikšanos, lai ESEB pārstāvji varētu iepazīstināt un izskaidrot Energoefektivitātes pakalpojuma līguma būtību un tā priekšrocības ēku kvalitatīvas visaptverošas atjaunošanas jomā.
Par minētās tikšanās organizēšanu, lai vienotos par Jums pieņemamu tikšanās laiku un vietu, lūgums sazināties ar ESEB īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas speciālisti Mariju Žarsku pa e-pastu marija.zarska@ekubirojs.lv.
Plašāku informāciju par EPC var iegūt www.sharex.lv


Latvijas Pensionāru federācijas Valdes
ATKLĀTĀ VĒSTULE
Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei

LPF logo

Latvijas pensionāru federācija (LPF) 2018.gada 18. augustā organizēja pirmos Latvijas senioru ansambļu sadziedāšanās svētkus “Latvijas seniori – valsts simtgadei”, kuros piedalījās 42 ansambļi no Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales ar vairāk par 500 dalībniekiem. Svētki norisinājās K. Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” Dobeles novadā. Daudzi seniori un to organizācijas pauž neizpratni un sašutumu par to, ka valsts masu mēdiji nesniedza nekādu informāciju par vecākajai paaudzei nozīmīgo pasākumu, neraugoties uz to, ka LPF nosūtīja informāciju par šo pasākumu BNS, LETA, valsts televīzijai un radio.
Seniori uzskata, ka valsts masu mediji velta senioru dzīves atspoguļojumam nepiedodami maz uzmanības, aizmirstot, ka pensionāriem svarīgi nav tikai pensiju un pabalstu jautājumi. Seniori ņem aktīvu dalību dažādu sabiedrisko organizāciju aktivitātēs, tajā skaitā dziesmu svētku sagatavošanā, latvisko tradīciju izkopšanā, jaunatnes izglītošanā. Praktiski nekāda informācija valsts iedzīvotājiem netiek sniegta par senioru dalību starptautiskās sacensībās, kurās Latvijas pārstāvji izcīna pasaules un Eiropas čempionātu medaļas (basketbols, volejbols u.c.), senioru skatījumā nepiedodami maz ir tematisku raidījumu radio un televīzijā par vecāko paaudzi interesējošām tēmām. Par situāciju ar pensionārus interesējošu jautājumu nepietiekamu atspoguļošanu valsts masu mēdijos Latvijas pensionāru federācija pauda nostāju 2015.gadā, pieņemot attiecīgu rezolūciju.
Latvijas pensionāru federācijas Valde, ceturtās daļas valsts iedzīvotāju vārdā, lūdz turpmāk pievērst lielāku uzmanību jautājumiem, kas svarīgi pusmiljonu lielajai valsts pensionāru saimei.

Vēstules teksts pieņemts LPF Valdes sēdē 2018. gada 10. septembrī


UZ SENIORU SADZIEDĀŠANĀS SVĒTKIEM

18. augustā agri no rīta dodamies ceļā uz senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem K.Ulmaņa piemiņas muzejā Dobeles novada Bērzes pagasta ‘’Pikšās’’. Organizācijas ‘’Atspulgs 5’’ vadītāja Anna Vīgante apsveic mūs visus ar priekšā stāvošiem svētkiem, novēl veiksmi. Ansambļa vadītāja Vija Nurža novēl visiem būt kā vienam, jo mēs braucēji esam no dažādiem Gulbenes novada pagastiem un pilsētas...
- > Lasīt tālāk Maigas Bergmanes rakstu


Labklājības ministrs J.Reirs:
Šī ir iespēja palīdzēt vismazāk aizsargātajai sabiedrības daļai

No 1. jūlija tiks paaugstināts piemaksas pie pensijas apmērs par vienu darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1996. gada 31. decembrim. Tas skars tos seniorus, kas līdz šim datumam sasniedza vecuma pensijai nepieciešamo vecumu un viņiem tāpēc tika piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija...
- > Lasīt tālāk LM sagatavoto informāciju


Iespēja laicīgi izveidot naudas uzkrājumu
ziemas bargajiem rēķiniem

PNB Banka

PNB Bankas veiktā aptauja atklāj, ka 36% senioru vecumā no 60 – 85 gadiem pēdējā gada laikā ir saskārušies ar grūtībām segt izmaksas, kas saistītas ar mājokļa uzturēšanu. 60% aptaujāto atzīst, ka šo izdevumu pakāpeniskai segšanai vienkārši “savelk jostu ciešāk”, teju trešdaļa respondentu jeb 32% pēc palīdzības vēršas pie draugiem vai tuviniekiem, savukārt 28% – cenšas mācīties no kļūdām un veidot uzkrājumus priekšdienām.

Kā atzīst 60% aptaujāto senioru, “jostas ciešāka savilkšana” ar mērķi pakāpeniski segt radušos izdevumus ir biežākā izmantotā stratēģija, nonākot finansiālās grūtībās. Aptauja rāda, ka seniori, kuri pēdējā gada laikā piedzīvojuši grūtības segt ar mājokļa uzturēšanu saistītus izdevumus, izrāda augstāku interesi par iespēju veidot īpašu uzkrājumu šādiem mērķiem. Tāpēc Norvik Banka ir izstrādājusi īpašu piedāvājumu senioriem – izveidot “Krājkontu siltumam” un veidot uzkrājumu laikā, kad rēķini par apkuri, gāzi, elektrību ir salīdzinoši mazāki. Kā norāda paši seniori – kal ratus ziemā, ragavas – vasarā.

Ieguvumi
◦ Mazāk rūpju ziemas mēnešos
Jau laikus izveidojot uzkrājumu ziemas lielajiem komunālajiem rēķiniem vasaras mēnešos, būs mazāk “jāsavelk josta” ziemā
◦ Iespēja izvēlēties noguldījuma summu
Jūs paši varat izvēlēties, cik daudz naudas varat atlikt un, ja rodas iespēja – arī papildināt vēlāk
◦ Papildiniet skaidrā vai bezskaidrā naudā
Papildināt Krājkontu siltumam var jebkurā laikā internetbankā vai bankas klientu apkalpošanas centros
◦ Saņemiet savu noguldījumu pēc pieprasījuma
Jūs varat izņemt visu vai daļu no noguldījuma summas, brīdinot par to banku 7 dienas iepriekš un saņemot nepieciešamo summu astotajā dienā

Kā atvērt krājkontu?
Noformēt līgumu var jebkurā bankas klientu apkalpošanas centrā vai internetbankā, izvēloties sadaļu “Pakalpojumi” – “Izvietot depozītu”.

Ja jums radušies jautājumi, droši zvaniet uz bezmaksas informatīvo tālruni senioriem (+371) 67 09 18 99.

PNB Banka ir Noguldījumu Garantiju fonda dalībnieks, kas nozīmē, ka Jūsu PNB Bankā noguldītie naudas līdzekļi tiek garantēti no valsts puses.


Latvijas pensionāru aktivitātes
Energoefektivitātes pakalpojuma līguma apzināšanā

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB) ir uzsācis tikšanās kampaņu ar Latvijas Pensionāru biedrībām, lai skaidrotu par visaptverošu ēku atjaunošanu ar mērķi samazināt siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēku kvalitāti, finansējumu, galvenokārt, gūstot no siltumenerģijas ietaupījuma ar Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC)...
- > Lasīt tālāk Marijas Žarskas, ESEB speciālistes rakstu


Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB)
uzsāk jaunu rubriku
"LAI DZĪVOTU KOMFORTĀ"

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Vai mūsu mājas ir drošas un kam par to jārūpējas?
Lielākā daļa no mums dzīvo daudzdzīvokļu mājās. Daudzi ir ieguldījuši līdzekļus savu dzīvokļu remontos un uzlabošanā, taču, kas notiek ar pašu ēku? Daudzdzīvokļu mājas tika būvētas kādam noteiktam laika posmam. Šobrīd daudzi Latvijas iedzīvotāji dzīvo ēkās, kuru ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām. Ko darīt? Vai celt jaunas ēkas vai atjaunot jau uzceltās? Vai mūsu mājas ir drošas, un kam par to būtu jārūpējas? 2012. gada 4. jūlijā tika dibināts "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs" (ESEB) - bezpeļņas organizācija – biedrība ar mērķi informēt sabiedrību, politikas veidotājus un finanšu institūcijas par dzīvojamo un publisko ēku fonda pašreizējo stāvokli un piedāvāt risinājumus, kā padarīt ēkas drošākas, siltākas, komfortablākas un pieejamākas Latvijas iedzīvotājiem...
- > Lasīt tālāk Marijas Žarskas, ESEB speciālistes rakstu


LM aicina palīdzēt radīt svētkus aprūpes centru iemītniekiem

Atzīmējot Latvijas simtgadi, aicinām ikvienu radošo kolektīvu vai indivīdu, draugu kompāniju vai uzņēmumu palīdzēt radīt svētkus valsts sociālo aprūpes centru iemītniekiem, radot pasākumus un pacilājošu atmosfēru. Labklājības ministrija aicina pieteikties mūziķus, māksliniekus, dejotājus un citus radošus cilvēkus, kas vēlētos Latvijas jubilejas gadā ar savu priekšnesumu sniegt svētku sajūtu aprūpes centru iemītniekiem.
Jāatzīmē, ka arī šobrīd par svētku svinēšanu valsts sociālajos aprūpes centros (VSAC) ir padomāts. Ir plānoti pasākumi visa gada garumā. Piemēram, 29. jūnijā VSAC “Zemgale” filiālē “Jelgava” notiks Latvijas simtgades dziesmu festivāls «Skani, Latvija, skani», kurā piedalīsies solisti, dueti un ansambļi no VSAC, kā arī viesi no aprūpes centra Lietuvā.
Savukārt VSAC “Vidzeme” filiālē “Ropaži” 23. augustā notiks sarīkojums “Sadosimies rokās vienotai Latvijai”. Tajā tiks pieaicināti vietējās pašvaldības pārstāvji, kuri piedalījušies vēsturiskajā “Baltijas ceļā” un nodarbojušies ar vietējo iedzīvotāju informēšanu un piesaisti tam. VSAC “Latgale” filiāle “Krastiņi” pirms Vasarsvētkiem, 19. maijā, rīkos ģimenes dienas pasākumu, kura laikā cita klienti ar radiniekiem stādīs filiāles dārzā augļu kokus. “Kalkūnos” 23. maijā iecerēta puķu dobes “Latvijas kontūra” svinīga atklāšana.
Lai Latvijas simtgades svētki aprūpes centru iemītniekiem būtu vēl košāki, interesentus, kas var iepriecināt viņus, aicinātām sazināties:
- VSAC “Kurzeme”, tel. 63490333, 29211936, kurzeme@vsackurzeme.gov.lv
- VSAC “Zemgale”, tel. 63960212, zemgale@vsaczemgale.gov.lv
- VSAC “Vidzeme”, tel. 64207920, vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv
- VSAC “Latgale”, tel. 65175244, latgale@vsaclatgale.gov.lv
- VSAC “Rīga”, tel. 67520814, info@vsacriga.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists


Plāno palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un atbalstu trūcīgām personām

No 2019. gada ir plānots palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas ir viens no galvenajiem valsts sociālo pabalstu veidiem. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru plānots palielināt par 30 eiro – no pašreizējiem 64 eiro līdz 94 eiro nākamgad. Turklāt, lai saglabātu pensijas vecuma cilvēku un personu ar invaliditāti pirktspēju, no 2020. gada plānots personai piešķirtovalsts sociālā nodrošinājuma pabalstu ik gadu 1. oktobrīindeksēt ar patēriņa cenu indeksu...
- > Lasīt tālāk LM sagatavoto informāciju


Latvijas Pensionāru federācija uzsāk sadarbību ar
SENI zīmolu

Ar lielu lepnumu paziņojam, ka Latvijas Pensionāru federācija ir uzsākusi sadarbību ar uzņēmumu SIA “TZMO Latvija”, kura paspārnē ir zīmols Seni.
SIA “TZMO Latvija” ir meitas uzņēmums vienam no vadošajiem Eiropas higiēnas preču ražošanas koncerniem TZMO S.A. Polijā. Ar mūsdienīgām tehnoloģijām tiek ražoti augstākās kvalitātes produkti - higiēnas preces, ķermeņa kopšanas līdzekļi, medicīnas preces un ierīces. SIA “TZMO Latvija” pārstāv vairākus Latvijas tirgū zināmus zīmolus kā Bella, Seni, Happy, Matopat u.c.

- > Lasīt tālāk par LPF sadarbību ar SENI zīmoluJelgavas Pensionāru biedrības viedoklis
par minimālajām pensijām

Jelgavas Pensionāru biedrība logo

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ar likumu noteikts no 2006. gada 1. janvāra 45 lati vai 64,03 eiro. Ar MK Noteikumiem Nr.924 no 2011. gada 5. decembra ir noteikts, ka vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemēroti koeficienti:
- par apdrošināšanas stāžu līdz 20 gadiem – 1,1, kas ir 64,03 x 1,1 = 70,43 eiro mēnesī,
- par apdrošināšanas stāžu no 21 līdz30 gadiem – 1,3, kas ir 83,24 eiro mēnesī,
- par apdrošināšanas stāžu no 31 līdz 40 gadiem – 1,5 , kas ir 96,05 eiro mēnesī,
- par apdrošināšanas stāžu no 41 un vairāk gadu – 1,7, kas ir 108,85 eiro mēnesī...

- > Lasīt tālāk Jelgavas Pensionāru biedrības viedokli par minimālajām pensijām


Senioru Otrdienas "Laimas" šokolādes muzejā

Šokolādes muzejs

"Laimas" šokolādes muzejs ielūdz visus seniorus izbaudīt saldāko piedzīvojumu Rīgā, izmantojot 40% atlaidi - Senioru Otrdienās
(ierasto 5 eur vietā, maksājot 3 eur).
Mīļi gaidīsim seniorus sasildīties ar karstās šokolādes dzērienu, izzināt Laimas stāstu un iepazīt šokolādes vēsturi.


LPF Pensiju komisijas priekšsēdētāja J.Felsberga
vēstule Labklājības ministrijai par pensiju indeksāciju

Jānis Felsbergs

Lūdzu izskaidrot, kāpēc 2001. gada
20. decembrī tika veikti likuma "Par valsts pensijām " 26. panta grozījumi, nomainot vārdus "ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas" ar tekstu "ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algas REĀLĀ PIEAUGUMA indeksu". Tajā pašā laikā uzkrātā pensiju kapitāla aktualizācija tiek veikta ar apdrošināšanas iemaksu algas 100% indeksu. Tādā pašā veidā tiek pārskatītas valsts augstāko ierēdņu algas, apdrošināšanas iemaksu algu indeksu pirms diviem gadiem reizinot ar likumā noteikto koeficientu...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga vēstuli LM


Veselības ministrijas sagatavotā informācija
uz senioru jautājumiem saistībā ar veselības aprūpi un kompensējamajiem medikamentiem

Veselības ministrijas logo

Seniori jautā par iespēju pacientu iemaksas par gultas dienu stacionāros atjaunot pirmskrīzes (pirms 01.03.2009. noteiktā paaugstinātā tarifa) līmenī.

Veselības ministrija: Veselības ministrija izprot Latvijas pensionāru problēmas, kuras lielā mērā ir saistītas ar nepietiekamo sociālo nodrošinājumu, un savu iespēju robežās dara visu iespējamo, lai palielinātu veselības aprūpes nozares finansējumu, kas palielinās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un samazinās rindas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi iedzīvotājiem, tajā skaitā arī pensionāriem, tiek nodrošināti atbilstoši personas veselības stāvoklim (saslimšanai) nevis pēc piederības kādai personu grupai.

Kārtību, kādā Latvijas iedzīvotāji saņem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.1529). Noteikumos noteiktā kārtība ir vienādi piemērojama visiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņēmējiem.

- > Lasīt tālāk Veselības ministrijas sagatavoto informāciju


Par finansējumu Latvijas Pensionāru federācijai

Saeima

No Valsts budžeta Latvijas Pensionāru federācijai 2017. gadā tika piešķirts finansējums 15 000 eiro apmērā darbības nodrošināšanai. LPF no šiem līdzekļiem izlietojusi 14983.01 EUR:
- saimnieciskās darbības nodrošināšanai - 9982.86 EUR,
- avīzes "Latvijas Pensionārs" sagatavošanas un nosūtīšanas izdevumi - 1563.48 EUR,
- reģionālo (pensionāru biedrību) pasākumu (Valdes un Domes sēdes) organizēšana - 3436.67 EUR.
Arī 2018. gadā Latvijas Pensionāru federācijai no Valsts budžeta ir piešķirts finansējums 15 000 eiro apmērā darbības nodrošināšanai.


Apstiprinātas projekta “Vecums nav šķērslis”
mācību programmas

2017.gada 7. un 8.decembrī Viļņā notika projekta partneru - Latvijas Pensionāru federācijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācijas un Lietuvas Pensionāru savienības "Bočiai" - pārstāvju tikšanās. 7. decembrī darba grupas izdiskutēja un precizēja piedāvātos programmu projektus. 8. decembrī kopīgā sanāksmē pēc darba grupu vadītāju Anitas Jākobsones (Kā izvairīties un pārvarēt vientulību), Jeļenas Koļesņikovas (Kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes), Signes Tomsones (Kā saglabāt fizisko veselību), Dagnijas Staķes (Kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus) un projekta vadītāja Mārtiņa Valtera ziņojumiem vienprātīgi programmas apstiprināja. Izstrādājot mācību metodikas un mācību materiālus tās vēl tiks precizētas.
Sanāksmes dalībniekiem ļoti patika RISEBA studentes Evelīnas Gurejevas izstrādātais projekta logo. Projektam ir izveidotas savas mājas lapas www.vecumsnavskerslis.lv, www.amziusnerakliutis.lt un www.vanuseioletakistuseks.ee, kuras uztur Rīgas Stradiņa universitāte. Apstiprinātās mācību programmas būs pieejamas sadaļā "Mācību materiāli".
Pašlaik ir apkopotas ziņas par Latvijā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un ir uzsākts darbs pie datu bibliotēkas izveides, kas projekta mājas lapā ļaus noskaidrot, kāda palīdzības un pakalpojumi katrai sociālajai grupai ir pieejami konkrētajā pašvaldībā.
Mācību metodikas un materiāli tiks apstiprināti projekta partneru sanāksmē Tallinā 2018.gada jūnija beigās. Līdz tam laikam arī plānots izveidot publiski pieejamu datu bibliotēku par sociālo palīdzību un pakalpojumiem.
Kontaktinformācija:
- LPF - Andris Siliņš - lpf1@inbox.lv
- RSU – Dagnija Staķe - dagnija.stake@rsu.lv
- Projekta vadītājs – Mārtiņš Valters - martinsw@latnet.lv


LATVIJAS PENSIONĀRU FEDERĀCIJAI - 25 GADI

Aizskanējušas Latvijas Pensionāru federācijas
25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

Kā Līgo naktī pāri kalniem aizskanēja līgo dziesmas, tā skaisti, skanīgi, cienīgi, jautri un brīnišķīgi aizskanēja sarīkotais LPF 25 gadu atceres pasākums.
Lūgtie viesi no valdības, Saeimas un sadarbības organizācijām izvietojās pie galdiņiem priekšpusē, bet svinīgas sanāksmes vadītāji LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš ar vietniecēm Dzintru Žildi un Sarmīti Kreceri pretī pārējiem pie galdiņiem...
- > Lasīt tālāk Annas Kudeiko rakstu


Norvik Banka piedāvā
PATĒRIŅA KREDĪTS SENIORIEM

Norvik Banka

Cienījamie seniori!
Norvik bankai svarīgākais ir cilvēks, un mēs esam uzņēmušies īpašas rūpes par senioriem, izstrādājot tieši viņu vajadzībām atbilstošus risinājumus. Viens no šādiem piedāvājumiem tieši senioriem ir patēriņa kredīts ar īpašiem nosacījumiem, lai seniori varētu uzlabot savu dzīves kvalitāti vai arī finansēt kaut ko sev patiesi nepieciešamu.
Patēriņa kredīta atmaksas termiņš un maksimālais lielums ir atkarīgs no seniora vecuma. Līdz 75 gadu vecumam tas ir 150–1500 eiro, bet ne vairāk kā divu pensiju apmērā ar atmaksas termiņu 3–24 mēneši, līdz 80 gadu vecumam tas ir 150–500 eiro, bet ne vairāk kā vienas pensijas apmērā ar atmaksas termiņu 3–6 mēneši. Minimālais pensijas apjoms kredīta saņemšanai ir 220 eiro. Jāpiebilst, ka bankas vēlme un prasība ir tāda, ka pensijas pārskaitīšana notiek uz kontu Norvik bankā, un to iespējams noformēt reizē ar kredīta pieteikumu. Ja senioram ir vēlme atmaksāt kredītu pirms noteiktā laika, lūdzu, cienījamie seniori, Jūs to varat darīt jebkurā laikā un bez līgumsoda.
Jūsu īpašās priekšrocības:
• visa kredīta termiņa laikā komunālo rēķinu apmaksa ir bez maksas;
• pēc kredīta termiņa beigām automātiski tiekatmaksātas pēdējā mēneša procenta izmaksas;
• seniors – patēriņa kredīta ņēmējs – saņem elektronisko dāvanu karti 5 eiro vērtībā.
Neliels piemērs. Ja Jūsu minimālā pensija ir 250 eiro, Jūs esat vecumā līdz 72 gadiem un Jūsu vēlēšanās ir saņemt patēriņa kredītu 500 eiro apmērā uz 12 mēnešiem – vai tas būtu ārstēšanai, ceļojumam vai kādai citai Jūsu patiesai nepieciešamībai –, Jūs to varat saņemt ļoti īsā laika periodā ar kredīta likmi 17% gadā. Šādā gadījumā mēneša maksa būs 45,60 eiro, un tā būs nemainīga visa gada garumā. Tā Jūs varēsiet piepildīt savas vēlēšanās un labi saplānot finanses, lai sekmīgi nomaksātu savu patēriņa kredītu.
Lai noformētu patēriņa kredītu, nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), kā arī jāaizpilda pieteikums jebkurā klientu apkalpošanas centrā. Patēriņa kredīta noformēšana un izsniegšana senioriem izmaksās tikai 10 eiro vai 2% no patēriņa kredīta summas. Jāatzīmē gan, ka ir obligāta solidārā aizņēmēja piesaiste.
Cienījamie seniori! Norvik bankai rūp Jūsu vēlmju precīza un ātra izpilde, bet vēlamies arī atgādināt – aizņemieties atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt aizdevumu!
Tāpat, domājot par klientu – senioru vajadzībām, Norvik banka aicina zvanīt uz tieši senioriem adresētu bezmaksas informatīvo līniju pa tālruni 67091899, lai noskaidrotu interesējošos jautājumus un uzzinātu vairāk par priekšrocībām, ko sniedz banka.
Lai mums veidojas jaukas, veiksmīgas un savstarpēji atbildīgas attiecības!
Ar cieņu,
Lidija Dzene, Norvik Bankas Senioru segmenta vadītāja


PATĒRIŅA IZDEVUMI SENIORIEM 65+

Jānis Felsbergs

Centrālā Statistikas pārvalde (CSP) publicējusi „Patēriņa izdevumi senioru 65+ mājsaimniecībās” aprēķinus, ka vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī 2016. gadā izdevumi ir 327 eiro. Izmantojot šos aprēķinus, var noteikt aptuveni vidējo patēriņu senioram 65+ 2017.gadā. Zinot, ka vispārēja inflācija valstī pret 2016. gadu ir 2,9%, un inflācija pārtikas precēm ir 6,7%. 2017. gadā izdevumi mēnesī pensionāram 65+ ir ap 340 eiro. Jāatceras, ka vispārēja inflācija valstī 2,9% ir apmēram divas reizes mazāka par inflāciju, kas reāli ietekmē pensionāru izdevumus...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga rakstu


PENSIONĀRIEM PAR VESELĪBAS BUDŽETU 2018. GADĀ

Jānis Felsbergs

Pēc 2018.gada budžeta apstiprināšanas Saeimā Ministru prezidents M.Kučinskis savā uzrunā deputātiem teica, ka finansējuma lielais pieaugums veselības nozarei 2018. gadā ir pirmais solis, lai izkļūtu no dziļās bedres, kurā pašlaik atrodas veselības nozare. Cik dziļa bedre ir 2017. gadā? Zinām, ka lielākais līdz šim brīdim pēc neatkarības atgūšanas veselības ministrijas budžets bija 2008. gadā, kad tas bija 820 miljoni. 2017. gada veselības ministrijas budžets arī ir 820 miljonu...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga rakstu


Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas piešķirtā apmēra 2017. gada oktobrī

Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas piešķirtā apmēra 2017. gada oktobrī
Sastādījis Jānis Felsbergs, Jelgavas Pensionāru biedrība

 

Pārdomas mūsu valsts 99. gadadienas priekšvakarā

Biruta Jemeļjanova

Ir mūsu valsts 99. gadadienas priekšvakars. Svētki mums visiem, bet katram ar savām iespējām. Mums, kuri jau pārkāpuši 75 un vairāk gadu slieksni vēl atmiņa saglabājusi iespaidus par svētkiem pirmajos valsts neatkarības gados. Tos ir grūti salīdzināt. Pārāk daudz kas ir noticis, pāri gājis un piedzīvots kopā ar Māti Dzimteni. Kādi bērni mēs viņai esam bijuši, kad tā tika paverdzināta? Vai viņa nav aizmirsusi tos, kuri piekusuši šajā garajā un grūtajā ceļā?...
- > Lasīt tālāk Birutas Jemeļjanovas rakstu


Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Pensionāru federācija uzsāk projektu senioru dzīves kvalitātes veicināšanai

Jānis Gardovskis un Andris Siliņš

25. oktobrī Rīgas Stradiņa universitāte parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas Pensionāru federāciju, kura ietvaros tiks īstenots projekts “Vecums nav šķērslis”.
Tā mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā ievērot aktīvu dzīvesveidu šajā dzīves posmā.
Projekta “Vecums nav šķērslis” ietvaros tiks sagatavoti pasniedzēji un nodrošinātas tālākizglītības iespējas pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, kā saglabāt fizisko un psiholoģisko veselību, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā izvairīties un pārvarēt vientulību. Tā īstenošanā piedalās Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība “Bočiai”.
“Palielinoties dzīvildzei, jautājums par to, kā nodrošināt gados vecākiem cilvēkiem iespēju būt aktīviem arī pēc aiziešanas pensijā ir svarīgs arī Latvijas sabiedrībai. Mūžizglītība, jeb iespēja mācīties visas dzīves laikā, ir viens no instrumentiem kā to panākt. Ceru, ka šī projekta rezultātā, iesaistoties arī Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēku un studentu iesaistei, tiks radīti risinājumi, kas uzlabos senioru dzīves kvalitāti un palīdzēs viņiem arī pensijas vecumā pilnvērtīgi darboties atbilstoši savām interesēm un spējām,” teica RSU rektors prof. Jānis Gardovskis.
“Pēc aptuvenām aplēsēm, tikai katrs piektais seniors Latvijā ir aktīvs, un viens no iemesliem šādai situācijai ir nepietiekamas zināšanas par savām tiesībām un iespējām. Ar projekta “Vecums nav šķērslis” palīdzību mēs vēlamies palielināt šo īpatsvaru, iedrošinot pensijas vecuma cilvēkus arī šajā dzīves posmā nevis palikt mājās, bet iesaistīties un atrast veidus kā justies līdzvērtīgam un noderīgam sabiedrībai”, pasākumā uzsvēra Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš.
Kā informēja projekta vadītājs Mārtiņš Valters, līdz šā gada beigām ir plānots pabeigt mācību programmu apstiprināšanu, 2018. gada notiks projekta mācību materiālu izstrāde un lektoru apmācības, savukārt 2019. gads tiks veltīts darbam ar mērķauditoriju – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā norisināsies virkne aktivitāšu, kuru laikā seniori iegūs plaša spektra informāciju par savām iespējām, aizejot pensijā.
Projektu finansē “NordPlusAdult”.


Uzsākta projekta “Vecums nav šķērslis” īstenošana

uzsākts projekts Vecums nav šķērslis

2017. gada 9. augustā Rīgas Stradiņa Universitātes telpās notika pirmā partneru tikšanās “NordPlusAdult” finansētā projekta “Vecums nav šķērslis”, kuru kopīgi uzsāk Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība “Bočiai”, ietvaros.
Projekta moto ir “Palīdzi pats sev, palīdzi citiem”. Projekta mērķis ir celt pensionāru dzīves kvalitāti Baltijā, izstrādājot apmācības programmas, mācību materiālus, sagatavojot pasniedzējus un tālāk apmācot pirms-pensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkus par sekojošam tēmām:
- kā pārdzīvot adaptācijas periodu,aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savusienākumus;
- kā saglabāt fizisko veselību;
- kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
- kā izvairīties un pārvarēt vientulību.
Tikšanās laikā partneri izveidoja atbilstošas darba grupas, izvēlējās šo grupu vadītājus, izdiskutēja par darba etapiem, termiņiem, sasniedzamajiem rezultātiem un sadarbības nosacījumiem.
Projekta ilgums paredzēts 2,5 gadi. Jau šogad tiks izstrādātas mācību programmas, bet līdz nākamā gada vasarai arī mācību materiāli. Līdz 2018. gada rudenim tiks apmācīti pa 40 pasniedzējiem katrā valstī, bet 2019. gads tiks veltīts nodarbībām ar mērķauditoriju.
Pasākuma noslēgumā tika parakstīts partneru sadarbības līgums. Ar RSU kā ar īpašu partneri tiks noslēgts atsevišķs sadarbības līgums.


Prognozējamais pensijas pieaugums 2018.gada indeksācijā

LPF logo

Latvijas Pensionāru federācijas Pensiju komisijas vadītājs Jānis Felsbergs veicis aprēķinus par prognozējamo pensijas pieaugumu pēc Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Darba grupā 2017.gada 1.martā pensiju organizāciju atbalstītiem koeficientiem un LM indeksācijas koeficientu prognozēm 2018.gadam.
Pensijas indeksē ar 70% + PCI, ja darba stāžs ir virs 40 gadiem. Prognozējamais koeficients 1,0621.
Pensijas indeksē ar 60% + PCI, ja darba stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, kā arī par darba stāžu veselībai kaitīgos darbos. Prognozējamais koeficients 1,0561.
Pārējās pensijas indeksē ar 50% + PCI. Prognozējamais koeficients 1,0501.
- > Lasīt tālāk par prognozējamo pensijas pieaugumu 2018.gada indeksācijā


Labklājības ministra J.Reira atbildes vēstule
uz LPF priekšlikumiem pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanai

Jānis Reirs

Sekmējot pensiju sistēmas ilgtspēju, 2010. gada 20. decembrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par valsts pensijām”, kas noteica, ka piemaksu piešķir līdz 2011. gada 31. decembrim. Šobrīd piemaksas apmērs par katru gadu līdz 1995. gada 31. decembrim ir 1 EUR. Atzīmējam, ka ar 2014. gada 1. janvāri piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Vēršam uzmanību, ja personām, kurām jau piešķirta piemaksa, to palielinātu līdz 1,5 EUR par vienu stāža gadu, tad 2017. gadā būtu papildus nepieciešami 70 līdz 80 milj. EUR. Savukārt, ja piemaksas apmēru par vienu stāža gadu palielinātu līdz 2 EUR, tad iepriekš minētā papildus nepieciešamā summa jau dubultotos...
- > Lasīt tālāk labklājības ministra J.Reira atbildi


Seniori piedalās VAS "Latvijas dzelzceļš" kampaņā
par drošu dzelzceļa šķērsošanu

VAS Latvijas Dzelzceļš kampaņa par drošu dzelzceļa šķērsošanu

Latvijas dzelzceļš šī gada maijā uzsāka kampaņu par drošu dzelzceļa šķērsošanu, ar mērķi mazināt uz dzelzceļa bojā gājušo un ievainoto skaitu un veicināt drošības pasākumu ievērošanu. Kampaņā atjautīgā un draudzīgā veidā seniori tika mudināti nepārvērtēt savas spējas dzelzceļa tuvumā un apzināties, ka ar gadiem reakcijas ātrums un fiziskās spējas samazinās...
- > Lasīt visu Dz.Žildes rakstu un skatīt bildes


IEPAZĪSTIETIES
Senioru atlaižu karte “Silver Suitcase” (Sudraba Ceļasoma)

Senioru atlaižu karte Sudrba ceļasoma

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” ir izstrādājis jaunu piedāvājumu Latvijas un ārzemju senioriem vecumā virs 55 gadiem. Piedāvājumu apzīmē simbols “Sudraba ceļasoma” jeb angļu valodā - “Silver Suitcase”, pēc kura seniori varēs atrast sev draudzīgas vietas, ceļojumus ar atlaidēm un speciālus pakalpojumus tieši šai vecuma grupai, savukārt seniora karte būs tā, kas jāuzrāda, lai saņemtu atlaides vai citus īpašos piedāvājumus.
Karte galvenokārt nodrošina atlaides ārpus aktīvās tūrisma sezonas (15.06.-01.09.) un svētkiem (Jāņi, Jaunais gads u.c.), tomēr ir uzņēmēji, kas piešķirs atlaides arī sezonas laikā.
Lasīt vairāk - >


Senioriem draudzīgo tūrisma mītņu un apskates vietu piedāvājumi atrodami internetā: www.celotajs.lv/seniors


Lattelecom īpašā Senioru programma

Lattelecom kā pirmais telekomunikāciju uzņēmums Latvijā ir izstrādājis īpašu Senioru programmu, kas ietver bezmaksas apmācību iespējas un īpašu komplekta piedāvājumu tikai senioriem...

Par Lattelecom īpašo Senioru programmu
-> lasīt tālāk

Par Lattelecom īpašo Senioru komplektu
-> lasīt tālāk

Senioru rokasgrāmata -> lasīt tālāk
>